Privacyverklaring

Het verwerken van persoonsgegevens geschiedt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. 

In deze "Privacy Statement" staan de maatregelen vermeld die in lijn zijn met deze wet.